REAL-PhD

Browse by University

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 70.

Aleku, Mónika (2022) Közérdekvédelem az igazságszolgáltatásban : Az ügyész polgári jogi, polgári eljárásjogi és egyéb garanciális funkciója. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Alpár, Vera Noémi (2022) Diszkriminatív eljárások vizsgálata : Az alapfokú oktatás szabályozásának hatékonysági, felelősségi és társadalmi kérdései. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Ambrózy, Gábor (2023) Gróf Batthyány Tivadar (1729-1812) egy vállalkozó főnemes gazdasági szerepvállalásai a 18. század végén. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Balogh, Atilla (2023) A M. Kir. Belügyminisztérium (1931–1935) – a rendészeti szervek osztálya, a közbiztonsági alosztály és az igazgatási rendészeti alosztály szakterületeinek vizsgálata. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Balogh, Dávid (2024) A lekció a magyar református istentiszteleti gyakorlatban. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Balogh, Róbert (2023) Misszió az Ószövetségben : A szövetségkötések fényében. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Balássy, Ádám Miklós (2024) Jogforrások a hatalommegosztás rendszerében : normák és hatáskörök. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Bartha, Bence (2021) A tárgyalási szerkezet változásainak hatásai a polgári perben. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Bergendi-Rácz, Diána (2021) Szavatossági igényérvényesítés és kárfelelősség vizsgálata a Ptk.-ban és a Bécsi Vételi Egyezményben. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Bobay, István Zoltán (2022) „Mexikói magyar konkvisztádorok (1864 – 1867)” : A mexikói osztrák önkéntes sereg magyarországi születésű katonáinak prozopográfiája, elbeszélő forrásai és kapcsolódó kutatási eredmények. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Büky, Orsolya (2022) Recepció és forrásérték : Hóman Bálint életpályájának egyes állomásai a levéltári iratok tükrében. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Csabai, Ágnes (2019) Izrael és Egyiptom kapcsolatának nyomai az Ószövetségben : Anat istennő Szíria-Palesztina területén és Egyiptomban. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Cservenka, Ferdinánd (2024) A szlovák gyors alakulatok részvétele és tevékenysége a Barbarossa hadműveletben 1941-ben. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Csoknya, Tünde Éva (2020) Az ingyenes dologhasználat határai a klasszikus római jog forrásaiban, kitekintéssel a modern német szabályozásra. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Czentnár, Simon (2021) A Szentlélek iskolájában: A doctrina hermeneutikai szerepe Kálvin írásmagyarázatában. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Czibere, Károly (2022) Az egyházak szociális munkájának jogszabályi környezete Magyarországon. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Farkas, György Tamás (2022) A választási rendszer egy speciális ága – a kisebbségek parlamenti képviseletére vonatkozó választójogi szabályozás Magyarországon és külföldön. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Fodorné Ablonczy, Margit (2021) A relacionális etika hozzájárulása a családpasztorációhoz : A kazuális szolgálatok lehetőségei, különös tekintettel a nemzedékek közötti kapcsolatok rendezésére. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Garai, Renáta (2021) A kapcsolati erőszak „szövődményei” - egy nóvum hatása és joggyakorlata -. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Hajabácsné Dobos, Dóra (2024) A Kállay-kormány tárgyalásai Törökországban : Különös tekintettel Pálóczi-Horváth György tevékenységére. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Hammerstein, Judit (2020) Oroszország magyar szemmel. Magyar írók Oroszország-Szovjetunió tapasztalata az 1920-30-as években megjelent útirajzok tükrében. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Hős, Csaba (2018) Csikesz Sándor lelkipásztori eszményképének elemei a lelkipásztori munkában és lelkésznevelésben. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Imriné Erdei, Ildikó (2023) Isaac Newton írásmagyarázati módszerei természetfilozófiájának tükrében. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Jakusch, Gabriella Zsófia (2022) A magyar katonai hagyományok ápolása, ünnepek és rendezvények a magyar haderőben a 20-21. században. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Juhász, Andrea (2023) A tisztességes hatósági eljárás alkotmányos elve és érvényesülése Magyarországon. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Juhász, Ábel (2023) Transzilvanista kálvinizmus : A történelmi kálvinizmus nyomai a 20. századi erdélyi teológiatörténetben. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Kantár, Tamás (2019) A felelõs társaságkormányzás elméleti és gyakorlati kérdései. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Kardos, Dóra (2021) A büntetéskiszabás elvei és rendszere, a büntetéskiszabási tényezők megjelenése a jogalkalmazói gyakorlatban. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Kormos, Erik (2018) Az Újszövetségi hapax legomenonok paradigmái : A Galata-levél súlypontjai. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Kovács, Enikő Hajnalka (2021) Egyéni panaszénekek a Zsoltárok könyvében. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Kovács, Krisztián (2020) Az Alkotmánybíróság a hatalmi ágak klasszikus rendszerében. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Kubisch, Károly (2022) Az emberkereskedelem büntetőjogi megítélésének morális és szabályozási vonatkozásai. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Kun, Ágnes Anna (2022) Az Énekek éneke fordítása, magyarázata és hatástörténete a kortárs magyar zeneművészetben. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Kustár, György (2019) A Mimézis szerepe Jézus tanításának megértésében. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Kántás, Balázs (2022) A Horthy-korszak első éveiben működő magyar radikális jobboldali titkos paramilitáris szervezetek töredékes története, 1919–1925. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Köő, Artúr (2023) Román nemzetiségi oktatáspolitika a XX. század eleji Magyar Királyságban : A Lex Apponyi erdélyi és partiumi előzményei, vitái, következményei. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Literáty, Zoltán (2009) Homiletika és retorika. Múltbeli kapcsolatuk és jelenkori lehetőségeik (homiletikatörténeti áttekintés). PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Manzinger, Krisztián (2019) A területi alapú hatalommegosztás mint a multikulturális európai államok demokratikus stabilitásának lehetséges modellje. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Nagy, József (2020) Élet és halál, örök élet és örök halál a Jelenések könyvében. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Nagy, Péter (2020) A házasság felbontásának dogmatikája, jogi normái és gyakorlata a 19. századi Erdélyben. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Nyitrai, Imre János (2021) A magyarországi szociális szolgáltatások innovációi (1993-2020). PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Németh, László (2021) Vidéki ellenségképek a Szabad Népben : Az egyházak és a parasztság a kommunisták sajtópropagandájában, a hatalommegszerzésük időszakában (1947–1949). PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Németh, Szabolcs (2022) A közösségi oldalak szolgáltatóinak jogi felelőssége. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Ocskó, Eszter (2022) Az uniós jogba ütköző jogalkotással okozott kárért való felelősség egyes dogmatikai és gyakorlati kérdései. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Ordasi, Ágnes (2022) Társadalom és állam viszonya Fiumében a dualizmus korában : A magyar állami hatalomgyakorlás lehetőségei, eszközei és korlátai Fiumében. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Papné Papp, Petra (2024) Az emberiesség elleni bűncselekmények a humanitárius nemzetközi büntetőjog rendszerében. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Parti, Tamás (2023) A digitális adatok tulajdoni adaptációja, a digitális javak vagyonjogi kölcsönhatásainak tükrében. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Pataki, János István (2020) A bírósági végrehajtási eljárás rendszere és a végrehajtó szervezet Magyarországon Történeti előzmények, a szabályozás bemutatása, a főbb problémáinak bemutatása és értékelése. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Prieger, Adrienn Dóra (2018) Az európai integráció hatása a török igazságszolgáltatásra. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Péntek, Dániel Gábor (2022) Alvilágkép a Héber Bibliában : Alvilág-tradíciók a zsoltárköltészetben. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Rainer, Lilla (2022) Az ésszerű időn belüli befejezés követelménye a polgári perben. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Rapali, Vivien Regina (2022) A Smith Jeremiás ösztöndíj (1927–1941) : Adalékok a műszaki elitképzés két világháború közötti történetéhez. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Regős, Franciska Katalin (2024) A nemzetközi bírói fórumok hatása az államok környezeti károkért való nemzetközi felelősségének fejlődésére. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Rimaszécsi, János (2023) A hatalmi ágak megosztásának XXI. századi kérdései, különös tekintettel az igazságszolgáltatásra. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Rácz, Ildikó (2021) A digitalizáció hatása a munkajog egyes alapintézményeire. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Salvador Neto, Luis (2023) A migrációs diplomácia megoldásai Afrikában és Európában. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Schubauer, Petra (2022) A személyes adatok személyiségi jogi védelme, különös tekintettel a halál utáni védelem egyes kérdéseire. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Sitku, Tibor (2022) A fowleri hitfejlődés-elmélet értékelése és lehetséges implikációi a homiletika, a poimenika és a missziológia területein. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Szabados, Ádám (2019) Az apostolok hagyománya. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Szabó, Endre Győző (2020) Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletében biztosított védelem szintjének elemzése. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Szigeti, Krisztina Mónika (2021) Alapjog vagy alapelv? : A tisztességes polgári eljárás fogalmának változásai a hazai rendesbíróságok joggyakorlatában. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Szontagh, Pál Iván (2018) Érték, rend, értékrend. A keresztény pedagógusokkal szemben támasztott minőségi és etikai elvárások valamint azok kodifikációs problémái. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Székely, Tamás (2023) Anselmus imádságai, lelkigyakorlatai és levelezése – egy lelkipásztori és teológiai program tanulságai a 11. századból. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Szél, Napsugár Ágnes (2024) A gyermekközpontú igazságszolgáltatás az európai és a magyar szabályozás tükrében. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Szútor, Vivien (2021) A géntechnológia jogi és etikai aspektusai. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Teschmayer, Gábor (2020) A magyar konzuli tevékenység és bíráskodás az Osztrák-Magyar Monarchia alatt: szabályozás, szervezet és gyakorlat. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Thoma, László Róbert (2019) Az önértékelés jelentősége a valláspedagógiában - Különös tekintettel a serdülőkorú fiatalok keresztyén nevelésére a hit- és erkölcstanórán. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Tóth, Márta Dóra (2023) Ámósz próféta könyvének kialakulása és teológiája. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Varga, Ágnes Katalin (2023) Milotay István joboldali radikális publicisztikája : A magyar történelem három évtizedének jobboldali radikális olvasata Milotay István írásain keresztül (1913–1944). PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Veres, Violetta (2024) A 19. századi magyar történelem szakkifejezéseinek német-magyar és magyar-német szakszótára : A szótár készítésének elméleti és gyakorlati kérdései. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

This list was generated on Fri Jun 14 12:05:54 2024 CEST.